System elektronicznej rekrutacji

Witamy w Systemie Elektronicznej Rekrutacji

Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Aby zgłosić się na studia podyplomowe do Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Zarejestruj się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji podając adres e-mail oraz hasło.
  • Sprawdź potwierdzenie rejestracji wysłane na adres e-mail, który podałeś/aś podczas rejestracji.
  • Zapamiętaj swoje hasło. Będziesz go używał/a przy każdym logowaniu do systemu.
 2. Wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny:
  • Wybierz kierunek studiów podyplomowych w terminie ustalonym przez Akademię (Moje kierunki).
  • Uzupełnij swoje dane (Moje dane).
   Pamiętaj, aby podać numer telefonu pod którym będzie można skontaktować się z Tobą w sprawie postępowania rekrutacyjnego.
  • Załaduj swoje zdjęcie (bez nakrycia głowy, na jasnym tle) (Moje dane).
  • Wpisz adres zameldowania/zamieszkania oraz adres korespondencyjny, na który zostanie wysłana decyzja z Akademii (Moje adresy).

   Pamiętaj, że data podana jako koniec rekrutacji na studia jest ostatnim dniem, w którym możesz wybrać drogą elektroniczną kierunek studiów podyplomowych.
  Podczas rekrutacji na studia podyplomowe NIE POBIERAMY opłat rekrutacyjnych ani wpisowych.
 3. Złóż dokumenty rekrutacyjne w Akademii tj.:
  • wydrukowany, wypełniony i podpisany elektroniczny formularz rejestracyjny (Moje dokumenty)
  • z przyklejoną na formularzu rejestracyjnym fotografią (identyczną z fotografią umieszczoną w Systemie Elektronicznej Rekrutacji) o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
  • kserokopię oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu przy podpisywaniu umowy w celu poświadczenia zgodności z oryginałem,
  • oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich zawierający informacje o dacie obrony pracy dyplomowej,
  • uzyskanym tytule zawodowym oraz ocenie (dotyczy kandydatów, którzy nie zdążyli jeszcze odebrać dyplomu ukończenia studiów wyższych),
  • kserokopię dowodu osobistego (obydwie strony) lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem kandydata - oryginał dowodu osobistego wymagany będzie przy podpisywaniu umowy w celu poświadczenia zgodności z oryginałem,
  • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności (dotyczy kandydatów niepełnosprawnych) - oryginał orzeczenia wymagany będzie przy podpisywaniu umowy w celu poświadczenia zgodności z oryginałem,
  • deklarację uczestnictwa i dokonywania opłat za studia podyplomowe - pobierz (.pdf),
  • prośbę o wystawienie faktury VAT - pobierz (.pdf),
  • skierowanie na studia podyplomowe przez pracodawcę, jeśli to on będzie finansował koszty studiów - pobierz (.pdf),
  • ankietę - pobierz (.pdf).

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Akademii w terminie od 05.06.2017r. do 14.10.2017r., w jeden z wymienionych sposobów:

1. przesłać listem poleconym lub kurierem na adres korespondencyjny Akademii:

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Biuro Studiów Podyplomowych, pokój nr 1
ul. Wojska Polskiego 121,
91-726 Łódź
z dopiskiem: Zgłoszenie na studia podyplomowe

2. złożyć w budynku głównym w Akademii przy ul. Wojska Polskiego 121

 • w pokoju nr 1 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00
 • na Portierni w zamkniętej i opisanej kopercie jak w pkt. 1
  • od poniedziałku do piątku przed godz. 10.00 i po godz. 15.00
  • w soboty i niedzielę od godz. 10.00 do 17.00

Dokumenty może również złożyć, w imieniu kandydata, inna osoba. Akademia nie wymaga w takim przypadku upoważnienia. Należy jednak pamiętać, aby podanie na studia oraz oświadczenia były podpisane przez kandydata.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu kandydatów na studia podyplomowe
decyduje data przesłania do Akademii kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

 


 

W przypadku braku wypełnienia limitu miejsc na studiach podyplomowych Prorektor ds. Nauczania może podjąć decyzję o ich nie otwarciu, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, niezwłocznie informując o tym fakcie kandydatów.

W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia do 30 października.

Decyzję o przyjęciu bądź nie przyjęciu kandydata na studia podyplomowe podejmuje Prorektor ds. Nauczania.