5. Projektowanie graficzne na Wydziale Grafiki i Malarstwa, w ramach kierunku Grafika,

Wydział Grafiki i Malarstwa

Opiekun studiów podyplomowych: dr hab. Sławomir Kosmynka, prof. nadzw.

Studia podyplomowe Projektowanie Graficzne przeznaczone są dla osób:

 • zainteresowanych projektowaniem graficznym,
 • zainteresowanych szeroko pojętą grafiką reklamową,
 • pracujących bądź pragnących w przyszłości pracować w agencjach reklamowych, wydawnictwach czy instytucjach powiązanych z mediami.

Główne grupy zagadnień projektowych to:

 • umiejętność tworzenia kreatywnej grafiki - ważnego elementu we współczesnej komunikacji wizualnej,
 • umiejętność budowania złożonych układów typograficznych,
 • umiejętność budowania ścisłej zależności między treścią a formą przekazu wizualnego,
 • umiejętność wykorzystania fotografii do celów reklamowych,
 • umiejętność budowania skrótu plastycznego,
 • umiejętność projektowania identyfikacji korporacyjnej.

Zajęcia realizowane są zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń praktycznych wykonywanych po indywidualnych korektach z wykładowcą.

Celem studiów podyplomowych jest:

 • nauczenie słuchacza wszystkich etapów kreacji komunikatu reklamowego począwszy od analizy rynku, briefingu, formułowania założeń projektowych, kończąc na autorskiej realizacji projektu w programach komputerowych,
 • wykształcenie świadomego projektanta mogącego samodzielnie podejmować zadania projektowe i je skutecznie wykonywać.

Studia podyplomowe kończą się obroną dyplomu podczas, którego Słuchacze prezentują wszystkie realizacje stworzone podczas całego toku studiów podyplomowych (2 semestry).
Ponadto na dyplom Słuchacze przygotowują dokumentację reprodukcyjną w/w realizacji nagraną na nośniku CD/DVD (płyta CD/DVD zostaje w Akademii).
Podczas dyplomu Komisja składająca się z wyznaczonych Wykładowców, uczestniczących w procesie kształcenia, ocenia końcowe prace Słuchaczy wystawiając ocenę (ocena końcowa znajduje się na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych).


Cena

Cena: 4800 zł za dwa semestry

 • za pierwszy semestr: 2400 zł
 • za drugi semestr: 2400 zł

Istnieje możliwość wpłaty czesnego:

 • jednorazowo całą kwotę, 4800 zł (najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć)
 • w dwóch ratach po 2400 zł za semestr (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, drugą ratę do 1 lutegp)
 • w ośmiu ratach po 600 zł miesięcznie (pierwszą ratę najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, kolejne raty do 1 każdego miesiąca)

Nie pobieramy opłat rekrutacyjnych ani wpisowych

Powyższa kwota czesnego nie obejmuje opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych a także nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu.

Kwota za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

Warunki wnoszenia przez Słuchacza opłat za studia podyplomowe określa umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe zawarta pomiędzy Akademią a Słuchaczem.


Program studiów

 • program obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 – pobierz (.pdf)

Plan zajęć

 • Plan zajęć na semestr zimowy i letni 2017/2018 – pobierz (.pdf)

Terminy zjazdów

 • Terminy zjazdów obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 – pobierz (.pdf)

Zakładane efekty kształcenia

 • Zakładane efekty kształcenia – pobierz (.pdf)

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia / jednolitych studiów magsiterskich

Nie wymagamy wykształcenia kierunkowego.


Kwalifikacje
Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzonych świadectwem ukończenia studiów podyplomowych.


Słuchacz studiów podyplomowych nie otrzymuje indeksu, legitymacji studenckiej, świadczeń pomocy materialnej czy stypendium.


Ilość semestrów: 2
razem około 250 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min).

Zajęcia odbywają się w języku polskim, w trybie niestacjonarnym, podczas zjazdów weekendowych (sobota - niedziela), zazwyczaj dwa razy w miesiącu, 15 zjazdów.

Zajęcia trwają zazwyczaj w soboty od godz. 09:00 do 20:00, w niedzielę od godz. 9:00 do 16:00.


Planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji: październik 2017