Zasady rekrutacji


Do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii może przystąpić osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich - nie jest wymagane wykształcenie kierunkowe.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

 1. Zarejestrowanie się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji e-rekrutacja.asp.lodz.pl.
 2. Wypełnenie elektronicznego formularza rejestracyjnego poprzez:
  • Wybranie kierunku studiów podyplomowych (Moje kierunki)
  • Uzupełnienie swoich danych i załadowanie swojego zdjęcia (Moje dane)
  • Wpisanie adresu zameldowania/zamieszkania oraz adresu korespondencyjnego (Moje adresy)
  Podczas rekrutacji na studia podyplomowe NIE POBIERAMY opłat rekrutacyjnych ani wpisowych
 3. Dostarczenie do Akademii kompletu dokumentów rekrutacyjnych tj.:
  • wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego elektronicznego formularza rejestracyjnego (Moje dokumenty)
  • z przyklejoną na formularzu rejestracyjnym fotografią (identyczną z fotografią umieszczoną w Systemie Elektronicznej Rekrutacji) o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm,
  • kserokopię oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – oryginał do wglądu przy podpisywaniu umowy w celu poświadczenia zgodności z oryginałem,
  • oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich zawierający informacje o dacie obrony pracy dyplomowej, uzyskanym tytule zawodowym oraz ocenie (dotyczy kandydatów, którzy nie zdążyli jeszcze odebrać dyplomu ukończenia studiów wyższych),
  • kserokopię dowodu osobistego (obydwie strony) lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem kandydata - oryginał dowodu osobistego wymagany będzie przy podpisywaniu umowy w celu poświadczenia zgodności z oryginałem,
  • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności (dotyczy kandydatów niepełnosprawnych) - oryginał orzeczenia wymagany będzie przy podpisywaniu umowy w celu poświadczenia zgodności z oryginałem,
  • deklarację uczestnictwa i dokonywania opłat za studia podyplomowe - pobierz (.pdf),
  • prośbę o wystawienie faktury VAT - pobierz (.pdf),
  • skierowanie na studia podyplomowe przez pracodawcę, jeśli to on będzie finansował koszty studiów - pobierz (.pdf),
  • ankietę - pobierz (.pdf).

Zasady rekrutacji Cudzoziemcówpobierz (.pdf)


Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Akademii
w terminie od 5.06.2017 r. do 14.10.2017r.,
w jeden z wymienionych sposobów:

1. przesłać listem poleconym lub kurierem na adres korespondencyjny Akademii:

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Biuro Studiów Podyplomowych, pokój nr 1
ul. Wojska Polskiego 121,
91-726 Łódź
z dopiskiem: Zgłoszenie na studia podyplomowe

2. złożyć w budynku głównym w Akademii przy ul. Wojska Polskiego 121

 • w pokoju nr 1 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00
 • na Portierni w zamkniętej i opisanej kopercie jak w pkt. 1
  • od poniedziałku do piątku przed godz. 10.00 i po godz. 15.00
  • w soboty i niedzielę od godz. 10.00 do 17.00

Dokumenty może również złożyć, w imieniu kandydata, inna osoba. Akademia nie wymaga w takim przypadku upoważnienia. Należy jednak pamiętać, aby podanie na studia oraz oświadczenia były podpisane przez kandydata.


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu kandydatów na studia podyplomowe
decyduje data przesłania do Akademii kompletu dokumentów rekrutacyjnych.


W przypadku niskiego naboru na danych studiach podyplomowych Akademia może podjąć decyzję o ich nieruchomieniu. Decyzję o nieruchomieniu studiów podyplomowych Akademia podejmuje nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć informując o tym fakcie kandydatów.

 

W przypadku nieprzyjęcia na studia podyplomowe kandydat odbiera dokumenty w miejscu ich złożenia do 30 października 2016r.

Decyzję o przyjęciu bądź nie przyjęciu kandydata na studia podyplomowe podejmuje Prorektor ds. Nauczania.


Miejsce prowadzenia zajęć:
Zajęcia prowadzone są w budynku głównym Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi położonym przy ul. Wojska Polskiego 121.